قاب کوچک دوربین من

دلخوشی های کوچیک

این روزهای قرنطینه، با نهایت بی فرهنگی از خونه بیرون میام و با دوچرخه ی غراضم توی کوچه پس کوچه های شهرمیگردم. میدونم کارم خیلی زشته و شهروند بی مسئولیتی هستم؛ ولی خب بعضی عصرها واقعا دلم از کل دنیا